‏فردا

اگر تو فردا را به درستی ندانی، سوگند به آسمان که هیچ چیز را نمیدانی، اگر تو فردا را ننویسی، هیچ چیز ننوشته یی، اگر تو فردا را چون نسیم شیرینی که گهگاه می وزد نبویی، هیچ چیز را نبوییده یی و اگر تو فردا را با ژرف ترین باورها باور نکنی، هیچ چیز را باور نکرده یی...سوگند می خورم، هزار بار سوگند می خورم که تو اگر گمان کنی که هر فردایی شکل هر امروزی ست، زندگی را به اهرمن سپرده یی و گریخته یی....
فردا شکل امروز نیست __ نادر ابراهیمی

Tags: متن ادبی

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates